Khau Phạ Pass

The Khau Phạ Pass is a mountain pass in Mù Căng Chải District, Yên Bái Province, Vietnam. The area is known for terraced rice paddies.